Gli occhi dell'anima

Gli occhi dell'anima
a cura di Trixie
Enjoy.
Vecchiaia